Modificări La Obligația De Depunere A Declarației De Beneficiar Real

Începând cu data de 09 iulie 2020 intră în vigoare următoarele prevederi legislative:

  1. Societățile comerciale constituite doar din asociați persoane fizice se exceptează de la obligația de a depune declarația privind beneficiarul real;
  1. Se impune obligația în sarcina Oficiului Național al Registrului Comerțului de a completa din oficiu Registrul beneficiarilor reali pentru societățile care au ca asociați doar persoane fizice.
  1. Se elimină depunerea declarației anuale privind beneficiarul real.

Noile prevederi legislative au ca scop debirocratizarea în cadrul mediului de afaceri și implicit creșterea numărului societăților și a inițiativelor antreprenoriale.

În principiu, raportat la societățile comerciale, conceptul de beneficiar real în dreptul intern este reprezentat de persoana/persoanele care dețin/e sau controlează o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, prin participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin alte mijloace. 

Criteriul este considerat îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune sau prin participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%.

În subsidiar, dacă nu poate fi identificat un beneficiar real conform criteriilor de mai sus se vor da informații legate de persoana sau persoanele fizice care asigură conducerea societății.

Forma inițiala a art. 56 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative („Legea nr. 129/2019”) prevedea în sarcina persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor, societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, obligația de depune la înmatriculare, anual sau ori de căte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților.

Prin Legea nr. 108/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative („Legea nr. 108/2020”), textul legal de mai sus a fost modificat, în sensul că, pe lângă entitățile deja exceptate de la obligația de a depune declarația privind beneficiarul real, s-a introdus o nouă categorie de entități scutite de aceeași obligație, respectiv persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.

În cazul acestor din urmă entități, noua lege prevede obligația în sarcina Oficiului Național al Registrului Comerțului de a completa din oficiu Registrul beneficiarilor reali, în baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate.

Tot astfel, în forma sa inițială, Legea nr. 129/2019 a reglementat momentul depunerii declarației privind beneficiarul real diferențiat, după cum era vorba de societăți comerciale deja constituite ori societăți care se constituiau după intrarea acesteia în vigoare (21 iulie 2019). 

Astfel, pentru societățile deja constituite la data intrării în vigoare a legii, întocmirea și depunerea declarației privind beneficiarul real se făcea:

  • într-un termen imperativ de 12 luni înstituit prin aceeași lege, care curge de la data intrării în vigoare a acesteia (termenul împlinindu-se la data de 21 iulie 2020);
  • anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale;
  • ori de câte ori intervinea o modificare a actului constitutiv al societății, în termen de 15 zile de la intervenția acesteia. 

Pentru societățile care urmau să se constituie ulterior intrării în vigoare a legii, declarația privind beneficiarul real se depunea:

  • la momentul înmatriculării în registrul comerțului, odată cu depunerea documentației necesare în vederea realizării acestui scop;
  • anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale;
  • ori de câte ori intervinea o modificare a actului constitutiv al societății, în termen de 15 zile de la intervenția acesteia.

După cum se poate observa în varianta actualizată, declarația privind beneficiarul real trebuie depusă doar la înmatriculare, respectiv într-un termen imperativ de 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2019 (21 iulie 2019-21 iulie 2020) și/sau când intervine o modificare, în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit, fiind eliminată depunerea anuală a declarației privind beneficiarul real.


Continut furnizat pentru Brasoveni.ro de catre Alina S., managing partner la Advice Accounting, companie specializata in contabilitate & drept comercial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *