Reglementarea Activității De Muncă În Regim De Muncă La Domiciliu, Telemuncă Și Program Individualizat De Muncă

LEGISLAȚIE

 1. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii (“Codul muncii”);
 2. Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă (“Legea telemuncii”);
 3. Ordonanța de urgență nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă (“OUG”);
 4. Ghidul privind desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu/telemuncă/program individualizat de muncă emis de Inspecția Muncii la data de 06 noiembrie 2020 („Ghidul”);
 5. Hotărârea nr. 52/2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 emisă de Comitetul național pentru situații de urgență („Hotărârea”).

REGLEMENTARE

Potrivit art. 16^1 din Codul muncii, prin loc de muncă se înțelege locul în care salariatul își desfășoară activitatea, situat în parametrul asigurat de angajator, persoană fizică sau juridică, la sediul principal sau la sucursale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru care aparțin acestuia.

Locul de muncă se regăsește printre elementele obligatorii ale contractului individual de muncă (“CIM”), alături de:

 • identitatea părților;
 • sediul/domiciliul angajatorului;
 • funcția/ocupația;
 • fișa postului; 
 • criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului; 
 • riscurile specifice postului;
 • data la care contractul urmează să își producă efectele;
 • durata contractului;
 • durata concediului de odihnă;
 • condițiile de acordare a preavizului de către părți și durata acestuia;
 • salariul de bază;
 • durata muncii;
 • indicarea contractului colectiv de muncă;
 • durata perioadei de probă.

Conform Ghidului, pe lângă elementele de mai sus, CIM-ul/actul adițional cu clauză de telemuncă va cuprinde și:

 • precizarea expresă că tele/salariatul lucrează în regim de telemuncă/muncă la domiciliu;
 • perioada și/sau zilele în care tele/salariatul își desfășoară activitatea în regim de telemuncă/muncă la domiciliu;
 • locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți;
 • programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea tele/salariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului;
 • modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
 • responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă;
 • obligația angajatorului de a asigura transportul la/de la locul desfășurării activității de telemuncă/muncă la domiciliu al materialelor pe care tele/salariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
 • măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaților și care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;
 • obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției datelor cu caracter personal, precum și obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
 • condițiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă. 

Locul muncii este un element care în principiu se poate modifica doar prin acordul părților, cu excepția modificării locului de muncă prin delegare sau detașare, care se pot dispune temporar în mod unilateral de către angajator. 

Legea telemuncii definește activitatea de telemuncă ca forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor. Persoana care desfășoară activitatea în regim de telemuncă se numește telesalariat și are aceleași drepturi ca și salariații care prestează munca la sediul angajatorului.

Regimul de telemuncă presupune desfășurarea activității la domiciliul telesalariatului ori în cadrul unui spațiu de lucru în comun (coworking space) ales de către telesalariat și angajator, regimul de muncă la domiciliu presupune desfășurarea activității strict la domiciliul salariatului, iar programul individualizat de muncă presupune organizarea personalului pe grupe astfel încât să înceapă/termine activitatea la diferență de cel puțin o oră.

Ca expresie a dispozițiilor Codului muncii, telemunca se realizează în baza acordului de voință al părților și se prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act adițional la contractul individual de muncă deja existent pentru ceilalți salariați.

Dacă până nu demult, telemunca era o opțiune pentru angajatori și salariați, în prezent prin Ordonanță s-a impus obligativitatea desfășurării muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activității permite acest lucru. 

De asemenea, aceeași Ordonanță impune obligația organizării programului de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră, în sarcina angajatorilor din sistemul privat, autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome, societăților, companiilor naționale și societăților la care capitalul social este deținut integral sal majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați

Pe durata desfășurării activității în regim de telemuncă/muncă la domiciliu, angajatorul are dreptul să verifice activitatea tele/salariatului.

De asemenea, potrivit art. 9 alin. (1) și (2) din Legea telemuncii, au acces la locurile de desfășurare a activității în regim de telemuncă următorii:

 • reprezentanții organizațiilor sindicale la nivel de unitate sau reprezentanții salariaților pentru aplicarea și verificarea condițiilor de muncă ale telesalariatului;
 • reprezentanții autorităților competente pentru verificarea aplicării și respectării cerințelor legale din domeniul securității și sănătății în muncă.

Articolele 7-8 din Legea telemuncii stabilește obligații specifice acestui regim, atât în sarcina angajatorului, cât și în sarcina telesalariatului, iar CIM-ul/actul adițional trebuie să fie redactat de asemenea manieră încât să le cuprindă.

Obligații specifice angajatorului:

 • să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepția cazului în care părțile convin altfel;
 • să intaleze, să verifice și să întrețină echipamentul de muncă necesar, cu excepția cazului în care părțile convin altfel;
 • să asigure condiții pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității si sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru specifice locului de desfășurare a activității de telemuncă.

Obligații specifice telesalariatului:

 • să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate și la condițiile existente la locurile desfășurării activității de telemuncă;
 • să îi permită accesul angajatorului, în măsura în care este posibil, în vederea stabilirii și realizării măsurilor de securitate și sănătate în muncă, necesare conform clauzelor din contractul individual de muncă, ori în vederea cercetării evenimentelor;
 • să nu schimbe condițiile de securitate și sănătate în muncă de la locurile în care desfășoară activitatea de telemuncă;
 • să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru securitatea și sănătatea sa;
 • să își desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor privind obligațiile lucrătorilor, așa cum sunt ele prevăzute în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, precum și în conformitate cu clauzele contractului individual de muncă;
 • să respecte regulile specifice și restricțiile stabilite de către angajator cu privire la rețele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziție.

Articol pregatit de Alina S., Managing Partner la Advice Accounting – una dintre cele mai experimentate companii de Accounting & Legal din Romania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *